FAQ

Her kan du orientere dig om de vigtigste vilkår i Magistrenes A-kasse Lønsikring (MA Lønsikring). Husk det er de fulde forsikringsbetingelser, som gælder!

 

Q: Hvordan fungerer MA Lønsikring?

A: Lønsikringen fungerer som klippekort. Der kan maksimalt udbetales for 36 måneder (1.080 dage). Man kan højst få udbetalt 360 dage ad gangen. For at optjene til nye 360 dage, skal du være i fast arbejde mere end 80 timer månedligt i mindst 6 måneder.

 

Q: Hvem kan tegne MA Lønsikring?

For at kunne tegne forsikringen skal du på tegningstidspunktet:

 • være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år
 • have et dansk cpr-nummer og have fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)
 • være fuldt erhvervsdygtig *)
 • være beskæftiget som lønmodtager *) eller selvstændig erhvervsdrivende *) i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), og ikke være i fleksjob eller tilsvarende
 • være omfattet af en ansættelseskontrakt og udføre arbejde som lønmodtager *) i mindst 80 timer pr. måned eller være selvstændig erhvervsdrivende *) og drive virksomheden som din hovedbeskæftigelse i mindst 30 timer pr. uge
 • være medlem af MA
 • være indforstået med at arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed eller omstrukturering, opsigelse, sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen ikke er dækket.

Har du en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan du overføre din anciennitet. Med lignende forsikring menes samme ydelse, selvrisikoperiode og udbetalingsperiode.

 

Q: Hvordan er du stillet, hvis du er selvstændig?

A: Hvis din virksomhed erklæres konkurs, ophører ved tvangsauktion, går i betalingsstandsning eller  panthaver overtager driften af din virksomhed inden tvangsauktionen kan der være dækning af forsikringen.

Bemærk at hvis du er ansat i en virksomhed, hvor en af dine nærmeste pårørende har bestemmende indflydelse kan du ikke få dækning ved opsigelse, idet du her sidestilles med en selvstændig.

 

Q: Hvornår dækker forsikringen?

A: Forsikringen dækker efter udløb af kvalifikationsperioden på 270 dage. Det betyder, at du ikke må blive opsagt eller blive varslet opsagt, modtage en sindetskrivelse eller lignende i de første 270 dage (kvalifikationsperioden). Vær dog opmærksom på, at du har en kvalifikationsperiode på 24 måneder, såfremt du er omfattet af en tidsbegrænset ansættelse*)

 

Q: Forsikringsdækning ved arbejdsløshed?

A: Du kan samlet højst forsikre 80% af din hidtidige indkomst inkl. dagpenge fra din a-kasse.

Forsikringen dækker ved ufrivillig arbejdsløs, når du:

 • er opsagt og ufrivilligt ledig
 • har været fastansat i mere end 80 timer om måneden de seneste 12 måneder, inden du blev arbejdsløs
 • har været selvstændig i mere end 30 timer pr. uge de seneste 6 måneder, inden virksomheden erklæres konkurs, ophørt ved tvangsauktion, gået i betalingsstandsning eller at panthaver har overtaget driften
 • er tilmeldt dit lokale jobcenter og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked
 • har modtaget din opsigelse, efter du har betalt præmie til forsikringen i mindst 270 dage - 24 måneder for tidsbegrænset ansættelse (kvalifikationsperioden)

Forsikringen dækker ikke, hvis arbejdsløsheden skyldes:

 • at du selv har sagt dit job op,
 • at du er blevet berettiget bortvist
 • at du har udført arbejde, som har været tidsbestemt kortere end 12 måneder, herunder kontraktansættelse og projektarbejde
 • flexjob eller anden form for job med tilskud
 • graviditet, abort, fødsel, hiv, aids, krig, terrorhandlinger, diverse psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug samt kriminelle handlinger

Dækning ved tab af erhversevne

Forsikringen dækker arbejdsløshed som følge af fuldt tab af erhvervsevne, hvis du har erklæring fra lægen, som dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling.


Forsikringen dækker ikke, hvis fuldt tab af erhvervsevne skyldes:

 • Selvforskyldt legemsbeskadigelse
 • Sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden forsikringen blev tegnet (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter tegning af forsikringen), eller følger af disse gener
 • Psykiske sygdomme

 

Q: Hidtidig indkomst?

A: Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det er din højeste indkomst i 12 måneder ud af de seneste 24 måneder inden arbejdsløshedens indtræden, som bestemmer grundlaget for 80 % beregningen. Hidtidig indkomst inkluderer fast løn, fri bil, fri telefon, egen betalt pension, provision – altså alt hvad du betaler skat af.

Sker der en ændring i din bruttoløn, bør du tilpasse forsikringsydelsen så den er passer til dine aktuelle lønforhold.

 

 

Q: Skat?

A: Præmien til er fradragsberettiget. Vi indberetter præmien til SKAT. Udbetalinger fra forsikringen er skattepligtig. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

 

Q: Udbetaling?

A: Du kan modtage forsikringsydelser efter selvrisikoperioden er udløbet/overstået.

Selvrisikoperioden fremgår af forsikringspolicen. Din selvrisikoperiode er på 30 dage. Det betyder, at du kan få udbetaling fra forsikringen på dag 31 i din ledighedsperiode.

 

Q: Midlertidigt arbejde?

A: Du kan i udbetalingsperioden påtage dig midlertidigt arbejde i indtil 12 måneder ad gangen, mod forudgående godkendelse af forsikringsselskabet.

Hvis du f.eks. har fået udbetalt 90 dage fra forsikringen før påbegyndelse af midlertidigt arbejde, vil du kunne få udbetalt op til 270 dage efter afslutning af det midlertidige arbejde, så længe de øvrige forudsætninger er opfyldt.

 

Q: Hvis du ønsker at forhøje eller nedsætte din forsikringssum?

A: Ved en forhøjelse af din forsikringsydelse, vil der være en ny kvalifikationsperiode på forhøjelsen. Kvalifikationsperioden er på 270 dage.

Scenarier efter du har forhøjet din forsikringsydelse:

 • Modtager du din opsigelse, efter kvalifikationsperioden på forhøjelsen, vil du modtage den forhøjede forsikringsydelse
 • Modtager du din opsigelse, inden kvalifikationsperioden på forhøjelsen er overstået, vil du modtage den gamle forsikringsydelse, inden forhøjelsen.

 

Q: Hvis du mister jobbet?

A: Bliver du opsagt, skal du sende en skadesanmeldelse til MMA, som du kan finde via ma-kasse.dk.

Har du haft en sag, og fået udbetalt alle 360 dage fra forsikringen, skal du for at kunne få nye 360 dage fra forsikringen, have været i fast arbejde i mindst 6 sammenhængende måneder. Ved tidsbegrænset ansættelse skal du dog have været i arbejde i mindst 24 sammenhængende måneder før du igen kan få udbetaling fra forsikringen. 

Kommer du i arbejde imens du får udbetaling fra forsikringen, og modtager en opsigelse fra dit nye job under prøvetiden, vil den gamle sag blive genåbnet. De resterende udbetalinger, der måtte være tilbage på sagen, vil du være berettiget til. Der er ingen ny selvrisikoperiode.

 

Q: Jeg er opsagt og har ikke nået at betale til forsikringen i 9 måneder?

A: Er du blevet opsagt, inden du har betalt til forsikringen i 9 måneder, kan du ikke få udbetalinger fra forsikringen i denne ledighedsperiode.

 

Q: Jeg er blevet rask efter en periode, hvor jeg var uarbejdsdygtig?

A: Modtager du forsikringsydelser og bliver raskmeldt, skal du melde dig arbejdsløs. Du vil herefter fortsætte med at få udbetling frem til du samlet har fået udbetalt 360 dage.

 

Q: Ferie?

A: Du vil ikke kunne få udbetalt din forsikringsydelse når du afholder ferie, idet du ikke står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked.

 

Q: Graviditet og barsel?

A: Er du gravid og går på barsel, kan du stadig opretholde din forsikring, men kun såfremt du er i et fast ansættelsesforhold under barslen.

 

Q: Hvordan klager du over en afgørelse?

A: I første omgang vil vi bede dig henvende dig til MA Lønsikring / MMA A/S, med anmodning om at revurdere afgørelsen. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet efter henvendelsen, kan du klage til MA's klagenævn.
Klagen skal sendes til:  MA Lønsikring Klagenævn, Marsh & McLennan Agency A/S, Teknikerbyen 1, 2830 Virum, eller pr. mail til ma.lonsikring@mmc.com. (se forsikringsbetingelserne)

Endvidere kan din klage indbringes for Ankenævnet for Forsikring
Du kan klage online på www.ankeforsikring.dk. Der skal betales et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet.

 

Q: Hvordan klager du over Marsh & McLennan Agency A/S?

A: Enhver klage over forsikringsdækningen eller en skade kan anmeldes til den klageansvarlige hos Marsh & McLennan Agency A/S, som er forsikringsselskabets klagerepræsentant i Danmark.
Klagen kan fremsendes til:

Den klageansvarlige
Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum

mail: compliancedenmark@mmc.com

Læs mere her