FAQ

Her kan du orientere dig om de vigtigste vilkår i CA a-kasses Lønsikring.
Husk, at det er de fulde forsikringsbetingelser, som gælder for forsikringen!

 

Q: Hvordan fungerer CA Lønsikring?

A: Lønsikringen fungerer som et klippekort. Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs eller uarbejdsdygtig, ud over en eventuel valgt selvrisikoperiode, betales en ydelse for det antal dage du er ufrivillig arbejdsløs eller uarbejdsdygtig.
Du kan få udbetaling i op til 360 dage for en periode med ufrivillig arbejdsløs eller uarbejdsdygtig – se din police for din maksimale dækningsperiode.
Hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs eller uarbejdsdygtig flere gange i løbet af forsikringens løbetid – kan du få udbetalt forsikringsydelsen i 3 perioder - hver på max. 360 dage
Efter en periode med udbetalinger, skal du igen være fast ansat i mere end 16 timer ugentlig i mindst 6 måneder for at være berettiget til flere udbetalinger.

 

Q: Hvem kan tegne CA a-kasses Lønsikring?

A: Forsikringen kan omfatte personer som ved tegning:

• er medlem af CA a-kasse
• er mellem 18 og 55 år ved forsikringens Startdato
• har et dansk cpr-nummer
• er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst 16 timer om ugen i mindst 6 måneder
• ikke er arbejdsløs, har eller burde have kendskab til kommende ledighed.

Har du en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan du overføre din anciennitet.  Med lignende forsikring menes samme ydelse, selvrisikoperiode og udbetalingsperiode.

 

Q: Hvordan er du stillet, hvis du er selvstændig?

 A: Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke omfattes af forsikringen. Du er selvstændig, når du gennem din ejerandel, aktionæraftale eller lign. har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse over beslutninger i det selskab, hvori du er ansat. Ved vurderingen af om forsikrede, er selvstændig, henvises til de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen.A: Forsikringsdækningen gælder kun for personer, der har været fastansat i mere end 16 timer ugentligt. Forsikringen kan ikke omfatte personer som er selvstændige erhvervsdrivende eller personer, som ikke har betalt arbejde. Ved vurderingen af om forsikrede, er selvstændig, henvises til de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen.

 

Q: Hvornår starter forsikringen?

A: Forsikringens startdato er den 1. i førstkommende måned efter tegningen.
Forsikringsdækningen for ufrivillig arbejdsløshed starter 9 måneder efter startdatoen. Det betyder at ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder:

 • inden for kvalifikationsperioden, som er de første 9 måneder efter forsikringen er trådt i kraft - eller
 • som følge af opsigelse - samt enhver form for mundtligt eller skriftligt besked om, at du medovervejende sandsynlighed bliver arbejdsløs - der afgives inden for kvalifikationsperioden i de første 9 måneder efter forsikringens start dato

ikke er omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser.

Forsikringsdækningen for uarbejdsdygtighed starter 1 måneder efter startdatoen. Det betyder at uarbejdsdygtighed, der indtræder:

 • inden for kvalifikationsperioden som er den første måned efter forsikringen er trådt i kraft
 • og skyldes sygdom, som har vist de første symptomer før forsikringens startdato
 • og skyldes sygdom, som direkte eller indirekte er en følge af sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før forsikringens tegning

ikke er omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser.

 

Q: Forsikringsdækning ved arbejdsløshed?

A: Forsikringen dækker ved ufrivillig arbejdsløshed, når du:

• er opsagt og ufrivilligt ledig
• har været fastansat i mere end 16 timer om ugen de seneste 9 måneder, inden du blev arbejdsløs
• er tilmeldt dit lokale jobcenter og står til rådighed for arbejdsmarkedet
• har modtaget din opsigelse, efter du har betalt præmie til forsikringen i mindst 9 måneder.

Forsikringen dækker ikke, hvis arbejdsløsheden skyldes:

• at du selv har sagt dit job op
• at du er blevet bortvist berettiget
• hiv, aids, krig, terrorhandlinger, diverse psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug samt kriminelle handlinger

 

Q: Forsikringsdækning ved uarbejdsdygtighed?

A: Forsikringen dækker ved uarbejdsdygtighed, når:

• du har erklæring fra lægen, som dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
• de første symptomer på sygdommen er opstået senere end 30 dage efter startdatoen
• du modtager sygedagpenge


Forsikringen dækker ikke, når uarbejdsdygtigheden skyldes:

• en tidligere sygdom eller ulykke du har, eller burde have kendskab til før forsikringens ikrafttrædelse
• uarbejdsdygtighed, der er opstået som en direkte eller indirekte følge af sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før forsikringens ikrafttrædelse
• hiv, aids, krig, terror, psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug, radioaktiv stråling m.m.

 

Q: Hvor meget kan jeg få udbetalt?

A: Uanset den valgte forsikringssum kan du kan maksimalt få udbetalt 90 % af den hidtidige indkomst inklusiv ydelse fra din A-kasse.

 

Q: Hidtidig indkomst?

A: Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det er din indberettede løn til e-indkomstregisteret, som bestemmer grundlaget for 90 % beregningen. Du kan benytte de 12 måneder med den højeste indkomst, indenfor de seneste 24 måneder til beregning af hidtidig indkomst.

Hidtidig indkomst inkluderer fast løn, fri bil, fri telefon og provision, når det fremgår af din lønseddel og du svarer skat af beløbene.. Arbejdsgiverbetalt pension skal ikke medregnes i den hidtidige indkomst, men eget bidrag til pension kan medregnes.

Sker der ændringer i din indkomst i forsikringens løbetid, bør du tilpasse forsikringsydelsen, så den er passer til dine aktuelle lønforhold.

 

Q: Skat?

A: Præmien til arbejdsløshedsdækningen udgør 95 % af den samlede præmie og er fradragsberettiget. Vi indberetter den indbetalte præmie til SKAT. Udbetalinger ved arbejdsløshed er skattepligtige.
Udbetalinger ved uarbejdsdygtighed udgør 50 % af den valgte forsikringssum og er skattefrie.

 

Q: Udbetaling?

A: Du kan modtage forsikringsydelser når den valgte selvrisikoperioden er udløbet.

Efter selvrisikoperioden kan du få udbetaling fra forsikringen i det antal dage, du modtager dagpenge.

Forsikringsydelsen der udbetales kan maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst. Ved ufrivillig arbejdsløshed er forsikringsydelsen skattepligtig, ved uarbejdsdygtighed udbetales 50 % af forsikringsydelsen som skattefri ydelse.

 

Q: Midlertidigt arbejde?

A: Får du midlertidigt arbejde i en udbetalingsperiode stopper udbetalingen. Du kan påtage dig midlertidigt arbejde i op til 12 måneder ad gangen, mod forudgående godkendelse af forsikringsselskabet.
Efter afslutning af det midlertidige arbejde (maks. 12 mdr.) kan udbetalingerne fortsætte.

 

Q: Hvis du ønsker at forhøje eller nedsætte din forsikringssum?

A: Du kan ændre din forsikringssum ved at vælge ”Min Lønsikring” i topmenuen.

Ved forhøjelse af din forsikringssum, gælder der en ny karensperiode på 9 måneder for forhøjelsen. Det betyder, at du skal betale til den nye forsikringsdækning i 9 måneder, før du kan få udbetalt det højere beløb ved arbejdsløshed.

Scenarier efter du har forhøjet din forsikringssum:

 • Du modtager en opsigelse efter, du har betalt den nye forsikringspræmie i min. 9 måneder:
  • Den forhøjede forsikringssum udbetales

 • Du modtager en opsigelse tidligere end 9 måneder fra ændringsdatoen - opsigelsesperioden på jobbet udløber mere end 9 måneder efter:
  • Den oprindelige forsikringssum før forhøjelsen udbetales

 • Du modtager en opsigelse tidligere end 9 måneder fra ændringsdatoen - opsigelsesperioden på jobbet udløber ligeledes tidligere end 9 måneder fra ændringsdatoen:
  • Den oprindelige forsikringssum før forhøjelsen udbetales

Bliver du uarbejdsdygtig, kan du få udbetaling, efter en karensperiode på 1 måned – dvs. når du har betalt den forhøjede præmie i 1 måned.

 

Q: Hvis du mister jobbet?

A: Bliver du opsagt, kan du anmelde ledighed til forsikringsselskabet HER

Når du har fået udbetalt det maksimale antal forsikringsydelser i din ledighedsperiode, kan du igen få udbetalinger, når du har været fast ansat i mere end 16 timer om ugen i de seneste 6 måneder.

Kommer du i arbejde, mens du modtager udbetaling fra forsikringen, og bliver opsagt igen inden for 6 måneder eks. efter en prøvetidsperiode, gælder ledighedsperioden før og efter denne ansættelse, som én ledighedsperiode. Det betyder, at de resterende udbetalinger kan udbetales uden, at der gælder en ny selvrisiko.

 

Q: Jeg er opsagt og har ikke nået at betale til forsikringen i 9 måneder?

A: Er du blevet opsagt, inden du har betalt til forsikringen i 9 måneder, kan du ikke få udbetalinger fra den i denne ledighedsperiode.

 

Q: Jeg er blevet rask efter en periode, hvor jeg var uarbejdsdygtig?

A: Modtager du forsikringsydelser for uarbejdsdygtighed og bliver raskmeldt, skal du anmelde det til forsikringsselskabet. Opfylder du kravene for at få udbetalinger for ufrivillig arbejdsløshed, fortsætter udbetalingen, såfremt der er flere forsikringsydelser tilbage. Den samlede udbetalingsperiode tæller fra den dag, hvor du blev uarbejdsdygtig.

 

Q: Jeg er blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode?

A: Er du blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode, skal du anmelde dette til forsikringsselskabet HER.

Opfylder du kravene for at få udbetalinger for uarbejdsdygtighed, fortsætter udbetalingerne såfremt der er flere forsikringsydelser tilbage. Den samlede udbetalingsperiode tæller fra du blev arbejdsløs.

 

Q: Ferie?

A: Ferie imellem to ansættelsesperioder gælder ikke som værende en del af dit ansættelsesforhold. Det er derfor en god idé at holde evt. restferie, inden ansættelsesforholdet slutter.

Du kan ikke få udbetaling fra lønsikringen, når du holder ferie, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Q: Graviditet og barsel?

A: Er du gravid og går på barsel, kan du fortsat opretholde din forsikring, når du er i et fast ansættelsesforhold under barslen.

 

Q: Garantifond ?

A: Forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvis AmTrust International Underwriters DAC går konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.

 

Q: Hvordan klager du over en afgørelse?

A: I første omgang vil vi bede dig henvende dig til CA Lønsikring / MMA A/S, med anmodning om at revurdere afgørelsen. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet efter henvendelsen, kan du klage til CA's klagenævn.

Klagen skal sendes til: CA's Klagenævn, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, eller pr. mail til ca.lonsikring@mmc.com. (se forsikringsbetingelserne)

Endvidere kan din klage indbringes for Ankenævnet for Forsikring (se forsikringsbetingelserne).

 

Q: Hvordan klager du over Marsh & McLennan Agency A/S?

A: Enhver klage over forsikringsdækningen eller en skade kan anmeldes til den klageansvarlige hos Marsh & McLennan Agency A/S, som er forsikringsselskabets klagerepræsentant i Danmark.
Klagen kan fremsendes til:


Den klageansvarlige
Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum

mail: compliancedenmark@mmc.com

Læs mere her