FAQ

Q: Hvordan fungerer CA Lønsikring?

A: Lønsikringen fungerer som et klippekort med 36 klip/forsikringsydelser, der bliver udbetalt, hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs eller uarbejdsdygtig. Du kan få op til 12 klip/forsikringsydelser ad gangen, hvorefter du igen kan få udbetalinger fra forsikringen, når du har været fast ansat i mere end 16 timer ugentlig i mindst 6 måneder.

 

Q: Hvem kan tegne CA a-kasses Lønsikring?

A: Forsikringen kan omfatte personer som ved tegning:

• er medlem af CA a-kasse
• er mellem 18 og 55 år ved forsikringens Startdato
• har et dansk cpr-nummer
• er fastansat som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst 16 timer om ugen i mindst 6 måneder
• ikke er arbejdsløs, har eller burde have kendskab til kommende ledighed.

Har du en lignende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan du overføre din anciennitet.  Med lignende forsikring menes samme ydelse, selvrisikoperiode og udbetalingsperiode.

 

Q: Hvordan er du stillet, hvis du er selvstændig?

A: Forsikringsdækningen gælder kun for personer, der har været fastansat i mere end 16 timer ugentligt. Forsikringen kan ikke omfatte personer som er selvstændige erhvervsdrivende eller personer, som ikke har betalt arbejde. Ved vurderingen af om forsikrede, er selvstændig, henvises til de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen.

 

Q: Hvornår starter forsikringen?

A: Forsikringens startdato er den 1. i førstkommende måned efter tegningen. Forsikringsdækningen starter 9 måneder efter startdatoen. Det betyder, at du skal betale for forsikringen i 9 måneder uden at modtage en opsigelse eller få kendskab til kommende opsigelse, før du kan få ret til udbetalinger fra forsikringen.

 

Q: Forsikringsdækning ved arbejdsløshed?

A: Du kan højst forsikre 90 % af din hidtidige indkomst. Du kan benytte vores beregner til at finde den forsikringsydelse, der passer til din økonomi.

Forsikringen dækker ved ufrivillig arbejdsløs, når du:

• er opsagt og ufrivilligt ledig
• har været fastansat i mere end 16 timer om ugen de seneste 9 måneder, inden du blev arbejdsløs
• er tilmeldt dit lokale jobcenter og står til rådighed for arbejdsmarkedet
• har modtaget din opsigelse, efter du har betalt præmie til forsikringen i mindst 9 måneder.

Forsikringen dækker ikke, hvis arbejdsløsheden skyldes:

• at du selv har sagt dit job op
• at du er blevet bortvist berettiget
• graviditet, abort, fødsel, hiv, aids, krig, terrorhandlinger, diverse psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug samt kriminelle handlinger

 

Q: Forsikringsdækning ved uarbejdsdygtighed?

A: Forsikringen dækker ved uarbejdsdygtighed, når:

• du har erklæring fra lægen, som dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig og under lægebehandling
• de første symptomer på sygdommen er opstået senere end 30 dage efter startdatoen
• du modtager sygedagpenge


Forsikringen dækker ikke, når uarbejdsdygtigheden skyldes:

• en tidligere sygdom eller ulykke du har, eller burde have kendskab til før forsikringens ikrafttrædelse
• uarbejdsdygtighed, der er opstået som en direkte eller indirekte følge af sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med før forsikringens ikrafttrædelse
• graviditet, abort, fødsel, hiv, aids, krig, terror, psykiske lidelser, stress, ryglidelser, alkohol- og narkotikamisbrug, radioaktiv stråling m.m.

 

Q: Hidtidig indkomst?

A: Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter de til enhver tid gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven.

Det er din indberettede løn til e-indkomstregisteret, som bestemmer grundlaget for 90 % beregningen. Du kan benytte de 12 måneder med den højeste indkomst, indenfor de seneste 24 måneder til beregning af hidtidig indkomst.

Hidtidig indkomst inkluderer fast løn, fri bil, fri telefon og provision, når det fremgår af din lønseddel og du svarer skat af beløbene.. Arbejdsgiverbetalt pension skal ikke medregnes i den hidtidige indkomst, men eget bidrag til pension kan medregnes.
Sker der en ændringer i din bruttoløn i forsikringens løbetid, bør du tilpasse forsikringsydelsen, så den er passer til dine aktuelle lønforhold.

 

Q: Skat?

A: Præmien til arbejdsløshedsdækningen udgør 95 % af den samlede præmie og er fradragsberettiget. Vi indberetter den indbetalte præmie til SKAT. Udbetalinger ved arbejdsløshed er skattepligtige.
Udbetalinger ved uarbejdsdygtighed udgør 50 % af den valgte forsikringssum og er skattefrie.

 

Q: Udbetaling?

A: Du kan modtage forsikringsydelser når den valgte selvrisikoperioden er udløbet.

Efter selvrisikoperioden kan du få udbetaling fra forsikringen i det antal dage, du modtager dagpenge.

Forsikringsydelsen der udbetales kan maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige indkomst. Ved ufrivillig arbejdsløshed er forsikringsydelsen skattepligtig, ved uarbejdsdygtighed udbetales 50 % af forsikringsydelsen som skattefri ydelse.

 

Q: Midlertidigt arbejde?

A: Du kan i forsikringens udbetalingsperiode påtage dig midlertidigt arbejde i indtil 12 måneder ad gangen, mod forudgående godkendelse af forsikringsselskabet, uden at det betragtes som to ledighedsperioder.

 

Q: Hvis du ønsker at forhøje eller nedsætte din forsikringssum?

A: Du kan ændre din forsikringssum ved at vælge ”Min Lønsikring” i topmenuen.

Ved forhøjelse af din forsikringssum, gælder der en ny karensperiode på 9 måneder for forhøjelsen. Det betyder, at du skal betale til den nye forsikringsdækning i 9 måneder, før du kan få udbetalt det højere beløb ved arbejdsløshed.

Scenarier efter du har forhøjet din forsikringssum:

  • Du modtager en opsigelse efter, du har betalt den nye forsikringspræmie i min. 9 måneder:
    • Den forhøjede forsikringssum udbetales

  • Du modtager en opsigelse tidligere end 9 måneder fra ændringsdatoen - opsigelsesperioden på jobbet udløber mere end 9 måneder efter:
    • Den oprindelige forsikringssum før forhøjelsen udbetales

  • Du modtager en opsigelse tidligere end 9 måneder fra ændringsdatoen - opsigelsesperioden på jobbet udløber ligeledes tidligere end 9 måneder fra ændringsdatoen:
    • Den oprindelige forsikringssum før forhøjelsen udbetales

Bliver du uarbejdsdygtig, kan du få udbetaling, efter en karensperiode på 1 måned – dvs. når du har betalt den forhøjede præmie i 1 måned.

 

Q: Hvis du mister jobbet?

A: Bliver du opsagt, kan du anmelde ledighed til forsikringsselskabet ved at logge ind på "Anmeld Skade" i topmenuen.

Når du har fået udbetalt 12 forsikringsydelser, kan du få udbetalinger igen, når du har været fast ansat i minimum 6 måneder.

Kommer du i arbejde, mens du modtager udbetaling fra forsikringen, men bliver opsagt igen inden for 6 måneder eks. efter en prøvetidsperiode, gælder ledighedsperioden før og efter denne ansættelse, som én ledighedsperiode. Det betyder, at de resterende udbetalinger kan udbetales uden, at der gælder en ny selvrisiko.

 

Q: Jeg er opsagt og har ikke nået at betale til forsikringen i 9 måneder?

A: Er du blevet opsagt, inden du har betalt til forsikringen i 9 måneder, kan du ikke få udbetalinger fra den i denne ledighedsperiode.

 

Q: Jeg er blevet rask efter en periode, hvor jeg var uarbejdsdygtig?

A: Modtager du forsikringsydelser for uarbejdsdygtighed og bliver raskmeldt, skal du anmelde det til forsikringsselskabet. Opfylder du kravene for at få udbetalinger for ufrivillig arbejdsløshed, fortsætter udbetalingen, såfremt der er flere forsikringsydelser tilbage. Den samlede udbetalingsperiode tæller fra den dag hvor du blev uarbejdsdygtig.

 

Q: Jeg er blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode?

A: Er du blevet uarbejdsdygtig under ledighedsperiode, skal du anmelde dette til forsikringsselskabet her.

Opfylder du kravene for at få udbetalinger for uarbejdsdygtighed, fortsætter udbetalingerne såfremt der er flere forsikringsydelser tilbage. Den samlede udbetalingsperiode tæller fra du blev arbejdsløs.

 

Q: Ferie?

A: Ferie imellem to ansættelsesperioder gælder ikke som værende en del af dit ansættelsesforhold. Det er derfor en god idé at holde evt. restferie, inden ansættelsesforholdet slutter.

Du kan ikke få penge fra lønsikringen, når du holder ferie, fordi du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Q: Graviditet og barsel?

A: Er du gravid og går på barsel, kan du fortsat opretholde din forsikring, når du er i et fast ansættelsesforhold under barslen.

 

Q: Garantifond ?

A: Forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Hvis AmTrust International Underwriters DAC går konkurs dækker fonden dine månedlige ydelser.

 

Q: Hvordan klager du over afgørelse til CA Lønsikring?

A: Enhver klage over en forsikring eller en skade kan anmeldes til den klageansvarlige i AmTrust International Underwriters DAC.

Er du ikke enig i AmTrusts afgørelse om din lønsikring, har du mulighed for at klage til CA's Klagenævn. Klagenævnet er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra AmTrust og CA.

Klagen skal sendes til: CA's Klagenævn, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, eller pr. mail til ca.lonsikring@mmc.com. (se forsikringsbetingelserne)

Endelig kan klagenævnets afgørelser indbringes for Ankenævnet for Forsikring (se forsikringsbetingelserne).

 

Q: Hvordan klager du over Marsh & McLennan Agency A/S?

A: Du har mulighed for at klage over Marsh & McLennan Agency A/S ved at sende en mail eller brev til:

The Compliance Officer
Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum

E-mail: compliance.denmark@mmc.com

Læs mere her